برچسب: آیین های ایران باستان

  • آیین مزدک در ایران باستان

    آیین مزدک در ایران باستان ، در واقع یک جنبش اجتماعی بوده که بر آموزه‌های دین زرتشت و مفاهیم اجتماعی استوار بوده است . جنبش نام برده در زمان حکومت قباد یکم، بیستمین پادشاه ساسانی و با ماهیتی جامعه‌گرایانه یا «سوسیالیستی»، صورت گرفت. به زعم برخی دیگر از اندیشمندان، جنبش مزدک، انقلابی عوام‌فریبانه بود که…