برچسب: اقتصاد چین

  • 6 خط قرمز اقتصاد چین/ بزرگترین چالش‌های اقتصادی چینی‌ها کدامند؟

    حکومت چین در طیفی از شاخص‌های اقتصادی از خطوط قرمز عبور می‌کند که ناشی از تقاضای ضعیف‌تر جهانی، پیامدهای قرنطینه دوران کووید و اقتصاد سیاسی است. نوشته 6 خط قرمز اقتصاد چین/ بزرگترین چالش‌های اقتصادی چینی‌ها کدامند؟ اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.

  • 6 خط قرمز اقتصاد چین/ بزرگترین چالش‌های اقتصادی چینی‌ها کدامند؟

    حکومت چین در طیفی از شاخص‌های اقتصادی از خطوط قرمز عبور می‌کند که ناشی از تقاضای ضعیف‌تر جهانی، پیامدهای قرنطینه دوران کووید و اقتصاد سیاسی است. به گزارش تجارت‌نیوز، عرفان حاج‌محمدی: جمهوری خلق چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که مسئول یک‌چهارم رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در این هزاره است – بنابراین حتی وقتی…