برچسب: انارک

  • بافت تاریخی انارک

    یکی از شهرهای تاریخی استان اصفهان و شهرستان نایین شهر انارک می باشد. این شهر دارای بافت تاریخی است که به عنوان یکی از مهمترین بافت های تاریخی کشور می باشد. بافت تاریخی انارک در قدیم دارای برج و بارو، حصار و دروازه بوده که در حال حاضر قسمت هایی از آن باقی مانده است.…