برچسب: اورند

  • رایکزو در کویر کرمان، به رشد تولید و رونق اقتصاد می افزاید

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛ همیشه شنیده ایم که گفته می شود یکی از صنایعی که می تواند اقتصاد جامعه را پویا نموده و بخش های مختلف اقتصادی را فعال کند صنعت خودرو است. در عین حال دیده شده که در بسیاری موارد بخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته یا درحال توسعه، ظهور…

  • رایزکو در کویر کرمان، به رشد تولید و رونق اقتصاد می افزاید

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛ همیشه شنیده ایم که گفته می شود یکی از صنایعی که می تواند اقتصاد جامعه را پویا نموده و بخش های مختلف اقتصادی را فعال کند صنعت خودرو است. در عین حال دیده شده که در بسیاری موارد بخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته یا درحال توسعه، ظهور…